Контакти

Основно училище Димитър Благоев

Село Осиково, Община Девин
обл. Смолян

GSM: 0879444690, 0888429423

Обществен съвет

На основание чл. 258/1/ и чл. 259/1/ от ЗПУО и във връзка с чл. 4/6/, чл. 6/2/, чл. 14/1и2/ от Правилника за създаване, устройство и дейносттана обществените съветикъм училището /ПСУДОСДГУ/, на основ. чл. 44, ал. 1 и ал. 2от ЗМСМА и във връзка с чл. 246, ал. 1, глава 14 от ЗПУО и Зап. № РД-09-429/09.09.2019г. за определяне на Представител на финансиращия орган на общ. Девин, на Заседание на Общ. съвет с Протокол №1/03.09.2019г. за избор на членове от родителите на учениците в ОУ "Димитър Благоев" село ОСИКОВО, общ. Девин, област. Смолян се определя съставът на Общетвеният съвет за преиод от три години.

Обществен съвет - Състав